Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Φιλούμενος

Ὁ Ἅγιος Φιλούμενος, ὁ ἱερομάρτυς τοῦ Φρέατος τοῦ Ἰακὼβ (+1979). Διὰ χειρὸς Κωνσταντίνου Κουτούμπα.