Πέμπτη, 7 Μαΐου 2015

Τἰ έξήλθετε ἰδεῖν;


‘‘Τί ἐξήλθετε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον; Ἀλλὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον; ἰδοὺ οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων εἰσίν. Ἀλλὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν; προφήτην; ναὶ λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον προφήτου. Οὗτος γάρ ἐστι περὶ οὗ γέγραπται· ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου. Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων ᾿Ιωάννου τοῦ βαπτιστοῦ· ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστιν’’ (Ματθ. 11, 7-11).


Ὁ Τίμιος Πρόδρομος, διὰ χειρός Κωνσταντίνου Κουτούμπα.

Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015

Ὁ Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης


Ὁ Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης (25/07/1924-12/07/1994) ὁ ὁποῖος κατετάγη ἐπισήμως στὸ Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικό μας Πατριαρχείο στὶς 13 Ἰανουαρίου 2015.

Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014

Ἀπὸ τὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου.

Φωτογραφίες ἀπὸ τὴ Θεία Λειτουργία, στὸ ἐξωκκλήσι τοῦ Ἁγίου Στεφάνου στὴ Σκιάθο.
Φωτ. ἀρχεῖο: Φωτεινὴς Καρρᾶ-Whittington.


Ἀπὸ τὸ Χριστό, στὸ Κάστρο.

Φωτογραφίες ἀπὸ τὴν Ἀγρυπνία στὸ Χριστὸ στὸ Κάστρο τῆς Σκιάθου, που τελεῖται κάθε χρόνο τὸ βράδυ τῆς 26ης Δεκεμβρίου. Φωτ. ἀρχείο: Φωτεινής Καρρᾶ-Whittington, Κωνσταντίνου Κουτούμπα.


Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2014

Εὐχὲς Χριστουγέννων 2014


''...Ἀλλ᾽ ὅτε ὁ ἱερεὺς ἐξελθὼν ἔψαλε τὸ «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός», τότε αἱ μορφαὶ τῶν Ἁγίων ἐφάνησαν ὡς νὰ ἐφαιδρύνθησαν εἰς τοὺς τοίχους· «Ἀκολουθήσωμεν λοιπὸν ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ», καὶ ὁ κὺρ Ἀλεξανδρὴς ἐνθουσιῶν ἔλαβε τὴν ὑψηλὴν καλάμην καὶ ἔσεισε τὸν πολυέλεον μὲ τὰς λαμπάδας ὅλας ἀνημμένας. «Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν, ἀκαταπαύστως ἐκεῖ», κ᾽ ἐσείσθη ὁ ναὸς ὅλος ἀπὸ τὴν βροντώδη φωνὴν τοῦ παπα-Φραγκούλη μετὰ πάθους ψάλλοντος: «Δόξα ἐν ὑψίστοις λέγοντες, τῷ σήμερον ἐν σπηλαίῳ τεχθέντι», καὶ οἱ ἄγγελοι οἱ ζωγραφιστοί, οἱ περικυκλοῦντες τὸν Παντοκράτορα ἄνω εἰς τὸν θόλον, ἔτειναν τὸ οὖς, ἀναγνωρίσαντες οἰκεῖον αὐτοῖς τὸν ὕμνον''. (Ἀπὸ τὸ διήγημα τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, Στὸ Χριστό, στὸ Κάστρο).